1) Інформація про суб’єкт господарювання.

Найменування — Дочірнє підприємство «Вінницький обл­автодор» Відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України»

Код згідно з ЄДРПОУ: 3205 4743.

Адреса реєстрації: 21100, Вінницька область, м.Вінниця, вул. 40-річчя Перемоги, 27.

Номер засобу зв’язку: тел: (0432) 61-17-24, 61-16-91;

2) Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована дільність та її характеристика — продовження видобування корисних копалин на підставі спеціального дозволу на користування надрами №1650 від 17 листопада 1998 року з метою видобування чарнокітів, придатних для виробництва щебеню та бутового каменю на Селищанському родовищі ділянка №2 у Літинському районі Вінницької області. На даний час ділянка надр розробляється ДП «Вінницький облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» на підставі спеціального дозволу на користування надрами № 1650, виданого 17 листопада 1998р. терміном дії до 17 листопада 2018р.

Технічна альтернатива 1.

Гірничо-геологічні умови експлуатації родовища сприятливі для видобутку корисної копалини відкритим способом по автотранспортній системі розробки з паралельним просуванням фронту робіт та тимчасовим відвалоутворенням. Розробка ділянки надр буде здійснюватися із використанням буро-вибухових робіт з подальшим використанням навантажувальної техніки та транспортуванням.

Технічна альтернатива 2.

Не розглядалась.

3) Місце провадження планованої діяльності, терито­ріальні альтернативи.

Вінницька область, Літинський район, 1,0 км на захід від с.Селище. В межах, визначених спеціальним дозволом на користування надрами №1650 від 17 листопада 1998 року.

Територіальні альтернативи відсутні в зв’язку з обмеженням території добувних робіт спеціальним дозволом на користування надрами.

4) Соціально-економічний вплив планованої діяльності.

Корисна копалина ділянки надр може використовуватись для дорожнього будівництва та ремонту доріг, що відповідає профілю діяльності Дочірнє підприємство «Вінницький облавтодор» Відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України».

Видобування корисної копалини забезпечуватиме сировиною галузь дорожного будівництва, а також забезпечить робочими місцями працездатне населення регіону, сплату податків в місцеві бюджети, покращення економічної ситуації регіону.

5) Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності.

Корисна копалина на ділянці №2 Селищанського родовища представлена незміненими та порушеними вивітрюванням чарнокітами літинського комплексу неоархею, потужністю від 8,1 до 66,0 м.

За якісними показниками корисна копалина відповідає вимогам ГОСТ 23845-86 «Породы горные скальные для производства щебня для строительных работ. Технические требования и методы испытаний» і забезпечує виробництво продукції, яка відповідає вимогам ДСТУ
Б В.2.7-75-98 «Щебінь і гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови». Відсів, який утворюється в результаті дроблення, відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-210:2010 «Пісок із відсівів дроблення вивержених гірських порід для будівельних робіт. Технічні умови».

Площа Ділянки №2 Селищанського родовища чарнокітів 12,0 га.

Проектна річна потужність кар’єру 74,4 тис. м3 корисної копалини в щільному тілі.

Гідрогеологічні та інженерно-геологічні умови розробки родовища сприятливі для видобування чарнокітів відкритим способом – кар’єром

Ділянка №2 на більшій частині площі, розкрита кар’єром. На решті площі розкривні породи представлені грунтовим шаром, суглинком, глиною, глинистим піском та вивітреними кристалічними породами, потужністю від 0 до 15,0 м.

6) Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами.

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно з вимогами законодавства України з дотриманням нормативів граничнодопустимих рівнів екологічного навантаження на природне середовище, санітарно-гігієнічних нормативів, радіаційного контролю тощо.

Ділянка №2 Селищанського родовища чарнокітів розташована за межами прибережної захисної смуги річки Згар – в межах наданої під кар’єр земельної ділянки.

На території ділянки відсутні об’єкти природно-заповідного фонду, водні об’єкти та інші охоронювані об’єкти.

7) Еколого-інженерна під­готовка і захист території за альтернативами.

Альтернатива 1.

Перед початком здійснення видобувних робіт передбачається:

– з території кар’єру буде знятий родючий шар ґрунту та заскладований в окремий від­вал для подальшого використання під час відновлюючих рекультиваційних робіт;

– на території кар’єру будуть вийняті розкривні породи та заскладовані в окремий відвал для подальшого використання під час відновлюючих рекультиваційних робіт;

– підтримка існуючих та облаштування нових доріг для транспортування гірничої маси;

– дотримання технології, що передбачена проектом, при розробці родовища;

– підтримка виробленого простору та контроль за його станом. Виконання заходів щодо інженерної підготовки та захисту території від несприятливих природних явищ (зсувів, ерозії, змивів, захисту території кар’єру від підтоплення ґрунтовими та поверхневими водами тощо) із урахуванням результатів інженерно-геологічних вишукувань.

– гірничо-технічна рекультивація площі ділянки надр згідно з проектом гірничо-технічної рекультивації.

Альтернатива 2.

Не розглядалась у зв’язку з тим, що всі роботи з розробки родовища ведуться на підставі наявного проекту розробки та проекту гірничо-технічної рекультивації, якими передбачено відповідні заходи з підготовки родовища до розробки та охорони довкілля і надр.

8) Сфера, джерела та ви­ди можливого впливу на довкілля.

Клімат та мікроклімат: вплив від реалізації планової діяльності відсутній.

Повітряне середовище: запилення при проведені буро-вибухових робіт, навантаженні та перевезенні корисної копалини та розкривних порід, викиди продуктів згорання під час роботи двигунів гірничої техніки і автотранспорту на території кар’єру.

Ґрунти та геологічне середовище: зняття грунтово-рослинного шару та порушення геологічної будови – створення відкритої гірничої виробки з подальшою рекультивацією під водойму із залісненням берегів.

Водне середовище: очікується несуттєвий вплив внаслідок відкачування та подальшого скиду кар’єрних вод у р.Згар. Для запобігання забрудненню р.Згар проектом розробки передбачено відстоювання кар’єрних вод перед скидом та постійний контроль за якістю ка­р’єрних вод, що скидаються.

Рослинний і тваринний світ: рослини та тварини, що знаходяться під охороною (Червона книга) на прилеглих територіях та в межах впливу кар’єру відсутні.

Заповідні об’єкти: території ПЗФ (вищого та нижчих рангів) у межах площі проектованого кар’єру відсутні. Проект не зачіпає землі природних заповідників, національних парків або інших об’єктів Заповідного Фонду.

Культурна спадщина: вплив на культурну спадщину від­сутній.

Навколишнє соціальне середовище: здійснення негативних впливів не передбачається. Експлуатація проектованого кар’єру позитивно впливає на рівень зайнятості місцевого населення та розвиток економіки і промисловості району.

Навколишнє техногенне середовище: вплив від реалізації планової діяльності відсутній.

9) Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля.

Планована діяльність із видобутку на родовищі корисних копалин площею 12 га відноситься до другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля.

10) Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля.

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

11) Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає вклю­ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД, буде проведений у відповідності із ст.6 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля».

До звіту підлягає включенню наявна інформація про вплив на довкілля підприємства, отримана при здійсненні підприємством робіт, починаючи з 1998р., а також деталізація впливу на водні ресурси.

12) Передбачена процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля».

Оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає:

– підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

– проведення громадського обговорення планованої діяльності;

– аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

– надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу.

– врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рі­шенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях.

Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

13) Проведення та процедура громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу планованої діяльності на довкілля.

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення).

Це значно спростить процес реєстрації та розгляду ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних.

Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14) Рішення про провадження планованої діяльності, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, та орган, до повноважень якого належить прийняття цього рішення.

Відповідно до діючого законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде: продовження терміну дії спеціального дозволу на користування надрами, наданого ДП «Вінницький облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з метою видобування чарнокітів, придатних для виробництва щебеню та бутового каменю на Селищанському родовищі ділянка №2 у Літинському районі Вінницької області.

15) Уповноважений орган, до якого подається повідомлення про плановану ді­яль­ність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, та якому надсилаються зауваження та пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцін­ки впливу на довкілля.

Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати:

Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької обл­дежадміністрації.

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 15А.

Контактна особа: головний спеціаліст відділу природних ресурсів, екологічної експертизи та поводження з відходами Лісовенко Олена Віталіївна.

Телефон: (+38 0432) 67-08-20. Тел.факс: (+38 0432) 67-08-39. Електронна адреса: vineco@ukr.net.

Директор ДП «Вінницький облавтодор»
ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» І.В. Шаповал

На правах реклами