Команда для реальних дій

Про нову партію, на чолі якої Грой­сман йде на вибори, сам очільник уряду говорить так: «Я б хотів, щоб це була достатньо якісна з точки зору професійності та здатності полі­тична сила. Насправді можу сказа­ти, що зараз шукаю людей, які мог­ли би бути достатньо результатив­ними. Також би хотів бути дотичним до створення класичної центристсь­кої політичної партії, яку би було створено не під вибори, а яка би була достатньо організованою струк­турою з визначеною ідеологію, з об­’єднанням якісних і фахових людей, які можуть не просто розмовляти».

Прем’єр наголошує, що зараз команда будується на усіх рівнях, в тому числі — у громадах, містах, районах, областях. Це люди, які мають здорові думки та чітко розу­міють, як і для чого їх впроваджу­вати. Саме така партія, на думку Гройсмана, має шанси на успіх та підтримку у суспільстві.

Які перспективи у політсили Гройсмана?

Експертні думки та результати опитувань щодо позиції Володими­ра Гройсмана на прийдешніх вибор­чих перегонах фак­тично збігаються.

Зокрема політолог Олександр Радчук зазначає, що ще у квітні 2018 року соціологи фіксува­ли зростання до­віри до голови уряду та задово­леність його робо­тою серед на­селення . «А на початку 2019 року, згідно з даними всеукраїнського опитування гро­мадської думки, який проводив КМІС, у рейтингу потенційних прем’єр-міністрів чинний очільник Кабміну набрав найбільшу кількість прихильників — 15,3%», — каже він.

При цьому соціологічні досліджен­ня демонструють, що Гройсману довіряють 20% громадян. Експерт­не опитування оцінки роботи Каб­міну, проведене «Агентством моде­лювання ситуацій», показало, що 85,2% з 30 опитаних експертів вва­жають – загальноекономічна ситуа­ція в країні за три роки діяльності уряду Володимира Гройсмана сут­тєво покращилася. Експерти зазна­чають, що за політичну силу Воло­димира Гройсмана можуть прого­лосувати помірковані виборці, які розуміють, що таке популізм, та не чекають вже завтра на «золоті гори».

Тобто, партія зорієнтована в пер­шу чергу на тих, хто розуміє і ба­чить суть реформ в Україні. «Гройс­ман – молодий, він належить до того ж покоління, що й Зеленський.

Вони ровесники, як Арсеній Яце­нюк і багато інших. Зараз починаєть­ся епоха людей цього віку. У Воло­димира Борисовича є стартовий рейтинг, який дозволяє боротися за проходження партії в парламент», – каже політолог Во­лодимир Фесенко. На відміну від президен­тських виборів, на пар­ламентських обирають прем’єр-міністра. Це означає, що, аби про­довжувати очолювати уряд після виборів, Володимиру Гройсма- ну потрібна сильна ко­аліція однодумців та опора на парламен­тську більшість. «Я маю розуміння, що ро­бити далі, і я можу очолювати уряд. Якщо український народ ви­рішить, що я та сфор­мована нами коман­да будуть гідні пред­ставляти їхні інтереси та реалізову­вати ті завдання, які люди перед нами ставлять, то я готовий буду очолити уряд», – каже Володимир Гройсман.

Передвиборчі настрої вінничан

Що ж стосується безпосередньо Вінниччини, то тут Гройсмана знають як одного з найбільш успішних міських голів обласного центру. На посаді мера Вінниці нинішній очіль­ник Кабміну був майже вісім років. У 2006-му його обрали вперше — і він став наймолодшим міським го­ловою в Україні. У 2010-му пере­обрали переважною більшістю го­лосів: тоді Гройсмана підтримали близько 78% вінничан. На свій дру­гий термін він йшов із закликом забезпечити підтримку його коман­ди в міській раді. Отримавши таку підтримку, Володимиру Гройсману вдалося значно пришвидшити по­зитивні зміни у місті. Саме за очільництва Володимира Гройсма­на Вінниця увійшла у всі ТОПи ук­раїнських міст за рівнем життя та розвитку і не втрачає своїх лідерсь­ких позицій досі — завдяки стра­тегії, запровадженій прем’єром.

Політолог з Вінниці Ілля Дроб- чак зазначає, що на парламентсь­ких виборах ми побачимо одразу декілька політичних сил, які боро­тимуться за одного виборця. Більше того, боротися доведеться саме за тих виборців, що вірять в ефек­тивність реформ. «Якщо ми гово­римо про рейтинг Гройсмана у Вінниці, то Гройсмана у місті пам­’ятають як успішного мера. Я очі­кую рейтинг проекту Гройсмана у Вінниці на рівні 15-20%», — гово­рить експерт.

Андрій ПОЛІЩУК