Так, основним завданням адміністративного судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб’єктів владних повноважень.

Відповідно до статті 5 КАС України кожна особа має право в порядку, встановленому КАС України, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень порушено її права, свободи або законні інтереси.

Відповідно до ст.8 Конституції України суд під час вирішення справи керується принципом верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Цей принцип застосовується з урахуванням судової практики Європейського Суду з прав людини.

З метою наближення до європейських стандартів в українському законодавстві почали дотримуватись критерію розумності для встановлення строків розгляду справ у суді, що також є одним з основних принципів в адміністративному судочинстві. Ця вимога спрямована на швидкий захист судом порушених прав особи, оскільки будь-яке зволікання може негативно відобразитися на правах, які підлягають захисту. А відсутність своєчасного судового захисту може призводити до ситуацій, коли наступні дії суду вже не матимуть значення для особи та її прав.

Відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України розумним строком вважається найкоротший строк розгляду і вирішення адміністративної справи, достатній для надання своєчасного (без невиправданих зволікань) судового захисту порушених прав, свобод та інтересів у публічно-правових відносинах.

Перегляд судових рішень в адміністративних справах в апеляційному порядку здійснюється колегією у складі трьох суддів. Тому усі питання, що виникають під час колегіального розгляду адміністративної справи, вирішуються більшістю голосів суддів. Під час прийняття рішення з кожного питання жоден із суддів не має права утримуватися від голосування та підписання судового рішення, а головуючий в судовому засіданні голосує останнім.

Справа, розгляд якої розпочато одним суддею чи колегією суддів, повинна бути розглянута цим самим суддею чи колегією суддів, за винятком випадків, які унеможливлюють участь судді у розгляді справи.

Тому для забезпечення збереженості розумних строків під час вирішення адміністративної справи суддями ВААС у Засадах використання автоматизованої системи документообігу у Вінницькому апеляційному адміністративному суді визначено, що у разі неможливості вирішення колегією суддів питань з приводу відкриття провадження у справі, призначення справи до розгляду або неможливості розгляду окремих категорій термінових адміністративних справ, для яких Кодексом адміністративного судочинства України передбачено скорочені строки провадження, заміна судді-члена колегії здійснюється з числа резервних суддів автоматизованою системою у порядку, визначеному підпунктом 2.3.23 пункту 2.3 Положення про автоматизовану систему документообігу суду.

Також у випадку неможливості розгляду справ основним складом постійних судових колегій ВААС у зв’язку з відсутністю на роботі судді або двох суддів основного складу колегії з поважних причин проводиться автоматизована заміна складу колегії суддів (без заміни судді-доповідача).

Таким чином, Вінницький апеляційний адміністративний суд робить усе можливе для забезпечення основних принципів судочинства, зокрема зі збереженості строків розгляду справи, а також створює необхідні умови для реалізації ефективного доступу громадян до правосуддя.

За інформацією, наданою відділом забезпечення руху адміністративних справ