Зокрема парламентарії заборонили публічне відтворення – музичної про­дукції російсь­кого поход­ження в медіа та громадсь­кому транс­порті, а також збільшили квоту на украї­нську музику в ефірі радіос­танцій і теле­каналів (з 35% до 40%).

Крім цього, законопроект пропонує заборонити про­ведення гастролей за учас­тю виконавців, які є грома­дянами держави-агресора.

Документ також перед­бачає створення списку ви­конавців РФ, які засуджу­ють агресію проти України, з метою дозволити вико­нувати твори таких авторів. Право оновлювати такий список пропонується закр­іпити за РНБО.

Виходить, що деякі об­ласні ради трохи поспішили зовсім заборонити на своїх територіях вживання російськомовного інформподукту. Бо по цьому зако­ну російська музика звуча­тиме в інформаційно-куль­турному середовищі Украї­ни. І зменшиться її спожи­вання лише на 5 відсотків?

А як бути з піснями ви­конавців, які вже померли, аде досі охоче слухаються українцями? Вони ж тепер не скажуть – «підтримують чи ні»? Це питання також вирішуватиме РНБО? Пев­но, при ньому створять якийсь культурно мистець­кий відділ?

Крім того, Верховна Рада заборонила імпорт видавни­чої продукції з росії та біло­русі. Зокрема забороняєть­ся випуск, ввезення, роз­повсюдження в Україні книж­кових видань, що містять тво­ри авторів – громадян рф.

Водночас ця заборона не по­ширюватиметься на книги, видані в Україні до 1 січня 2023 року.

Тобто, виходить так, що книги одних і тих самих ав­торів, громадян рф, вве­зені до першого січня – “ легальні, а ті, що після – уже неле­гальні? І як це все по­єднається зі змінами в шкільних програмах по літера­турі?

Також у було ухвалено законо­проект «щодо сти­мулювання розвитку украї­нського книговидання і книгорозповсюдження».

Він передбачає з 2023 року надання держсубсидії (у розмірі до 20% доходу) для відшкодування витрат на оренду нерухомого май­на, що використовується суб’єктом видавничої спра­ви, а також допомогу у виг­ляді сертифіката на прид­бання книг на 0,3 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (зараз це 800 грн).

Сергій БОЙЧУК